Główny Księgowy

Nazwa skrócona: ksiegowa
Symbol: 3430290
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych w Zelowie
Żeromskiego
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik
Dni i godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

1. Kierowanie działalnością bezpośrednio podległej sekcji finansowo - księgowej przez organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie gospodarki finansowej zakładu w myśl obowiązujących przepisów.
2. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności finansowej zakładu.
3. Wytyczanie kierunków i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu stałą poprawę wskaźników ekonomiczno - finansowych w zakresie gospodarki finansowej zakładu.
4. Nadzorowanie kształtowania się prawidłowych stosunków międzyludzkich w podległym dziale, oraz ścisłej współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi.
5. Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej i kontroli funkcjonalnej w oparciu o obowiązujące przepisy, zarządzenia wewnętrzne oraz normy prawne z zakresu działania stanowiska.
6.Prowadzenie prawidłowych operacji finansowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
7. Dokonywanie prawidłowej wyceny aktywów w tym także odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych.
8. Prowadzenie prawidłowej obowiązującej dokumentacji księgowej, a mianowicie:
- zakładowy plan kont obejmujący wykaz ksiąg, księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.
9. Nadzorowanie, kontrolowanie i rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Kontrolowanie dokumentacji księgowej zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, która winna być kompetentna, zapisy w niej zawarte rzetelne i wolne od błędów rachunkowych.
11.Udzielanie odpowiednich informacji i wyjaśnień kontrolującym sprawozdania finansowe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

STANOWISKA PRACY:

Nazwa: Referent finansowo - księgowy
Nazwa skrócona:
Symbol: 2410190
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych w Zelowie
Żeromskiego
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Główny Księgowy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-05-24
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2016 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 166
08 lutego 2016 11:14 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
08 lutego 2016 11:11 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
08 lutego 2016 11:11 Administrator - Utworzenie jednostki.